KidBright Balancing Robot

KidBright Balancing Robot

สื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนหัดเขียนโปรแกรมเลี้ยงสมดุลย์ของหุ่นยนต์ เป็นโครงการสร้างสื่อการสอนสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจใน การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบควบคุม แบบสัดส่วน-ปริพันธ์-อนุพันธ์แบบ หรือ Proportional-Integral-Derivative Control (PID Control) ในโครงการนี้ใช้ หุ่นยนต์สองล้อเป็นสื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมเพื่อเลี้ยงสมดุลย์ของหุ่นยนต์ให้อยู่กับที่, เคลื่อนที่ไปข้างหน้า, ถอยหลัง และเลี้ยวซ้าย-ขวา ตลอดจนการควบคุมหุ่นยนต์เพื่อขึ้นและลงเนิน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทํางาน ของ PID control โดยนักเรียนประถมปลายและมัธยาต้น ใช้การเรียนผ่าน Block Visual Programming (KidBright IDE Extension) นักเรียนจะได้เรียนการทํางานเบื้องต้นของ PID Control และ ทดลองเขียนโปรแกรมด้วย Block เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจให้อยากรู้และเรียนในระดับต่อไป