ระบบควบคุมการรดน้ำภายในโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ (Automatic Mushroom House watering Control System)

โครงงานระบบควบคุมการรดน้ำภายในโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ Automatic Mushroom House watering Control System

การเพาะเห็ดในปัจจุบันทำได้ยากขึ้นโดยผู้เพาะเห็ดจะต้องคอยตรวจสอบ อุณหภูมิ ความชื้น ภายในโรงเรือนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจะทำใช้การรดน้ำวันละ 3-4 ครั้ง เพื่อให้ได้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อเห็ด ซึ่งผู้พัฒนาได้พัฒนาโครงงานระบบควบคุมการรดน้ำภายในโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ โดยสามารถดูสถานะการทำงานและควบคุมการทำงานได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยจะตรวจสอบค่าอุณหภูมิและค่าความชื้น ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียสและความชื้นน้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ก็จะรดน้ำอัตโนมัติ แต่ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 40 องศาเซลเซียส ก็จะทำการรดน้ำอัตโนมัติโดยไม่ต้องตรวจสอบค่าความชื้น แค่ถ้าอุณหภูมิน้อยกว่า 30 องศาเซลเซียส จะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเป็นการบอกว่าอุณหภูมิต่ำเกินไป

รับชมเพิ่มเติมได้ที่