เครื่องอ่านบัตรประจำตัวด้วยแสง (ID card reader using light sensor)

โครงงานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวด้วยแสง (ID card reader using light sensor)

การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในแต่ล่ะวันเป็นภารกิจของอาจารย์ประจำชั้นที่ต้องเก็บข้อมูลการขาด ลา มาสายของนักเรียน นอกจากนี้การเข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ก็ยังมีการตรวจสอบซ้ำอีกในระหว่างวัน การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนจึงเกิดขึ้นซ้ำ ๆ หลายครั้ง ทำให้เสียเวลาเรียน ผู้พัฒนาโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยการประดิษฐ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวด้วยแสงมาใช้แทนการตรวจสอบรายชื่อแบบที่เป็นอยู่ โดยวัตถุประสงค์หลักของโตรงงานคือเพื่อทดลองแนวคิดการสร้างบัตรที่สามารถระบุตัวตน (ID) ได้โดยใช้เซนเซอร์แสงกับ LED ที่มากับบอร์ดเท่านั้น ซึ่งแนวคิดสำคัญในการประดิษฐ์เครื่องอ่านบัตรนี้จะใช้ความสามารถของบอร์ดสมองกล KidBright เพียงอย่างเดียวโดยไม่เพิ่มเติมอุปกรณ์ภายนอก เน้นการใช้ LED 8×16 และเซนเซอร์แสงที่ติดมากับบอร์ดและเขียนโปรแกรมด้วย KidBright IDE เพื่อพิสูจน์ว่า บอร์ด KidBright ราคา 600 บาท มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาสร้างเครื่องอ่านบัตรประจำตัวได้

รับชมเพิ่มเติมได้ที่