เครื่องแยกและนับเหรียญ

โครงงานเครื่องแยกและนับเหรียญ Coin counter

ด้วยในแต่ละวันสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนบ้านทุ่งข้าพวง ได้รับเหรียญหลายประเภทและเป็นจำนวนมาก ซึ่งเสียเวลาในการใช้บุคลากรคัดแยกและนับจำนวน แกทั้งยังอาจเกิดความผิดพลาดในการนับจำนวนขึ้นได้ทางผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องแยกและนับเหรียญขึ้น เพื่อคัดแยกเหรียญแต่ละประเภทออกจากกัน แสดงจำนวนเหรียญหรือจำนวนเงินของเหรียญแต่ล่ะประเภท แสดงจำนวนเงินรวม และแจ้งการทำงานผ่านระบบเครือข่าย (IoT) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดเวลาการทำงาน และลดข้อผิดพลาดจากการนับด้วยบุคลากร ช่วยให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถนำไปใช้กับร้านค้าทั่วไป หรือผู้ที่สนใจอีกด้วย

รับชมเพิ่มเติมได้ที่