การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest 2019″

รับสมัครการประกวดแข่งขัน “KruKid Contest” 2019

KidBright: Coding at School for Teacher

 

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานพันธมิตร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบการคิดเชิงระบบ  การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นระบบการคิดที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้กับเยาวชนโดยเฉพาะในช่วงวัยเรียน ซึ่งกระบวนการสร้างให้เกิดการคิดดังกล่าวไม่สามารถทำได้อย่างตรงไปตรงมา ผ่านการสอนทางทฤษฎีเนื่องจากเป็นกระบวนการคิด แต่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยการออกแบบบทเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งการเรียนรู้ในเยาวชนจะแตกต่างจากการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ ในเยาวชนการเรียนรู้ต้องควบคู่ไปกับความสนุกสนาน จึงมีการเรียนรู้แนวใหม่ที่เรียกว่า learn and play

การผนวกการเรียนรู้การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้แบบ learn and play การ programming เป็นการสร้างการคิดเชิงระบบได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผล เด็กๆ สามารถคิดผลงานต่างๆ โดยนำ KidBright  ไปใช้งาน ครูผู้สอนจึงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น การจัดประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” เพื่อพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยอุปกรณ์ KidBright จึงเป็นเป็นเวทีให้ครูผู้สอนมีโอกาสแสดงความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมในการสอนระดับพื้นที่หรือระดับสากล

วัตถุประสงค์ 
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านบอร์ด KidBright และ KidBright IDE
 • เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน เพื่อมุ่งสู่ Digital Thailand
 • เพื่อขยายโอกาสให้ครูและนักเรียนมีบอร์ด KidBright ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครูผู้สอน สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอน และครูเป็นนักค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยสามารถประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
 • เพื่อกระตุ้นให้ครูเป็นนักประดิษฐ์ทางด้านสื่อการเรียนการสอน
 • เพื่อให้ครูผู้สอนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เป้าหมาย 
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright เป็นชุดสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
 • ส่งเสริมให้เกิดการเขียนโค้ดดิ้งและนำผลงานที่พัฒนามาใช้งานจริง
 • ส่งเสริมให้เกิดการสอนโค้ดดิ้งภายในโรงเรียน
 • จัดการประกวดสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยบอร์ด KidBright ในหัวข้อ “KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid contest”
หลักเกณฑ์การส่งโครงงานเข้าประกวด 
 • ผู้เข้าประกวด กรอกใบสมัคร ชื่อโครงงาน ประโยชน์ของโครงงานที่ส่งเข้าประกวด (ระบุเป็นข้อๆ) โดยต้องใช้บอร์ด KidBright เป็นหลักในการสร้างแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานได้จริง ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • ทีมผู้เข้าประกวด ไม่เกิน 2 ท่าน
 • ผู้เข้ารอบ 100 ทีม สุดท้ายจากภูมิภาค ได้เงินสนับสนุนทีมละ 2,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ สำหรับสร้างแอพพลิเคชั่นร่วมกับบอร์ด KidBright ที่ใช้งานได้จริง
 • ผู้เข้ารอบ 20 ทีม สุดท้ายจากภูมิภาค ได้เงินสนับสนุนทีมละ 3,000 บาท เพื่อพัฒนาให้ต้นแบบสมบูรณ์ขึ้นจากเดิม
โจทย์การประกวด 

พัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์  และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น

เกณฑ์การตัดสิน

ระยะเวลาโครงงาน  7 เดือน

รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด 
 • รางวัลที่ 1                                                50,000 บาท และใบประกาศนียบัตร 
 • รางวัลที่ 2                                                50,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3                                                30,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย (1)                                      10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย (2)                                      10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
หมายเหตุ      ทีมชนะการประกวด รางวัลที่ 1 มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันจัดแสดงนิทรรศการในงาน
“The 48 International Exhibition of Inventions Geneva” ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือเทียบเท่า 

 

เงื่อนไขการรับสมัคร 
 • ผู้เข้าประกวดแข่งขันทีมละ 2 ท่าน
 • ใช้บอร์ดหลัก KidBright และ KidBright IDE และสามารถใช้บอร์ดเสริมในการพัฒนาโครงงานร่วม
 ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
 • นางสาวพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 02 564 6900 #2356 peeranan.kan@nectec.or.th
 • นางสาวจันทกร แจ้งชัด                   080-6822414         jantakorn.jan@ncr.nstda.or.th
 • นางสาวอรยา แก้วช้าง                    0919859549          oraya.kae@ncr.nstda.or.th

ที่อยู่ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร 02 564 6900