ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ต้าน COVID-19

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID19)

รายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนดังนี้ 

ขอแสดงความยินดีด้วยกับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกด้วยค่ะ

โครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2563

การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน

เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย

 1. สำเนาบัตรประจำตัว ที่ลงนามสำเนาถูกต้อง และยังไม่หมดอายุ ของหัวหน้าทีมผู้พัฒนา จำนวนคนละ 1 ฉบับ
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น ของหัวหน้าทีมผู้พัฒนาที่ลงนามสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 3. ใบสำคัญรับเงินของหัวหน้าทีมผู้พัฒนา ที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารกรุงเทพตามข้อ 2. โดยสามารถดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินมากรอกข้อมูลได้ที่นี่ [คลิก] จำนวน 1 ฉบับ

จากนั้นให้ดำเนินการส่งเอกสารตามข้อ 1. – 3. กลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ 

ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563

             คุณนวลปรางค์  เฉลิมพักตร์

             กลุ่มงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)

             ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)

             ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

             112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน

             ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กำหนดส่งมอบผลงานรอบสุดท้าย ดังนี้

1. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ กำหนดส่งวันที่ 20 มิถุนายน 2563 รายละเอียดดังนี้

 • ชื่อโครงงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อมูลผู้พัฒนาโครงงาน (ชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา สถานศึกษา โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์)
 • สารบัญ
 • บทคัดย่อ
 • วัตถุประสงค์โดยละเอียด
 • ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน การทดสอบใช้งาน
 • ผลการทดสอบใช้งาน
 • การวิเคราะห์ผล
 • สรุปผล ให้เฉพาะเจาะจงในงานที่ได้กระทำไป สาระสำคัญมีความกระชับ ไม่กว้างเกินไป ไม่กล่าวถึงแนวคิดใหม่หรือสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำในโครงงาน
 • ผลการทดลองใช้งานจริง

*ส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ทั้งที่เป็น .doc และ .pdf

ทางอีเมล์ nauprang.cha@nectec.or.th *

2. อัพโหลด VDO การสาธิตโครงงานความยาวเนื้อหาระหว่าง 4-7 นาที บน YouTube 

โดยส่งลิงค์มายังเนคเทคทางเมล์ nauprang.cha@nectec.or.th  

กำหนดส่งวันที่ 25 มิถุนายน 2563