อบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด Kidbright

ในอดีตการบันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ยังอยู่ในรูปกระดาษ เทป หรือ ฮาร์ดดิสก์ขนาดเล็ก เป็นต้น ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้มีจำนวนไม่มาก ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) ทำให้สามารถส่งข้อมูลถูกส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างง่าย เกิดการเชื่อมโยงกันของข้อมูลจำนวนมหาศาล ข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนื่องจากสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดการ วิเคราะห์ แปลผล และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่ ข้อมูลสภาพอากาศสามารถนำมาวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้าน เช่น การเกษตร การเตือนภัย และรายงานสภาพอากาศ

สถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) เป็นสถานีที่มีการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดแวดล้อม  ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง โดยใช้บอร์ด KidBright เป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ไปยังคลาวน์ ซึ่งข้อมูลจากเซนเซอร์เหล่านี้สามารถนำมาแสดงเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูล โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์หรือแหล่งข้อมูลแบบ Real-time

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับ

 1. การสร้างสถานีวัดสภาพอากาศ
 2. การส่งข้อมูลเซนเซอร์ผ่านบอร์ด KidBright
 3. การใช้งาน Plugin BigStream
 4. การติดตามข้อมูลสภาพอากาศด้วยเว็บแอป “อุตุน้อย”

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) สถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย)

 1. รับสมัครโรงเรียนภาคเหนือ จำนวน  130  โรงเรียน
 • อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. (จำนวน 65 โรงเรียน)
 • อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น. (จำนวน 65 โรงเรียน)
 1. รับสมัครโรงเรียนภาคกลาง จำนวน  150  โรงเรียน
 • อบรมรุ่นที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.  (จำนวน 50 โรงเรียน)
 • อบรมรุ่นที่ 4 วันที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.  (จำนวน 50 โรงเรียน)
 • อบรมรุ่นที่ 5 วันที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.  (จำนวน 50 โรงเรียน)
 1. รับสมัครโรงเรียนภาคใต้  จำนวน  75  โรงเรียน
 • อบรมรุ่นที่ 6 วันที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.  (จำนวน 75 โรงเรียน)
 1. รับสมัครโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จำนวน  150  โรงเรียน
 • อบรมรุ่นที่ 7 วันที่ 27 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.  (จำนวน 50 โรงเรียน)
 • อบรมรุ่นที่ 8 วันที่ 27 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.  (จำนวน 50 โรงเรียน)
 • อบรมรุ่นที่ 9 วันที่ 28 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.  (จำนวน 50 โรงเรียน)

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมอบรม

 • เป็นคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนที่ได้รับบอร์ด KidBright หรือ เป็นโรงเรียนที่สอน KidBright
 • ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมบอร์ด KidBright หลักและสามารถต่อ IoT 
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมต้องมีสัญญาน internet 

เงื่อนไขพิเศษ : สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการอบรม มีสิทธิ์ลุ้นรับอุตุน้อย (เต็มรูปแบบ)

 1. โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านการอบรมจะต้องมีความถี่ในการส่งข้อมูลพื้นฐานจากบอร์ด KidBright  คือ Sensor วัดแสง  และ อุณหภูมิ  เพื่อ Overlay ข้อมูลบน อุตุน้อยแอพ ไม่น้อยกว่า 30 วัน (โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก)
 2. โรงเรียนของท่านมีสิทธิ์ได้เล่นข้อมมูลร่วมกันเป็น อุตุน้อย Community บนระบบ Data  Playground 
 3. โควต้าโรงเรียนที่มีสิทธิ์ลุ้นรับสถานีวัดอากาศ (อุตุน้อย)
 • ภาคเหนือ จำนวน 30 ชุด
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จำนวน 50 ชุด
 • ภาคกลาง    จำนวน 50 ชุด
 • ภาคใต้ จำนวน 20 ชุด

คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่จะได้รับการสนับสนุน

อุปกรณ์สถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) เพื่อตรวจวัดแวดล้อม ประกอบด้วย

 • Sensor วัดความเร็วลม Sensor วัดทิศทางลม
 • Sensor วัดปริมาณน้ำฝน 
 • Sensor วัดความชื้น 
 • Sensor วัดปริมาณแสง  (ในบอร์ด KidBright)
 • Sensor วัดอุณหภูมิ (ในบอร์ด KidBright)

เว็บแอป “อุตุน้อย”

ติดต่อ

นางสาวพีรนันท์  กาญจนาศรีสุนทร

 • โทร. 02 564 6900 ต่อ 2356
 • Email : peeranan.kan@nectec.or.th

นางสาวอรยา แก้วช้าง

 • โทร. 0919859549
 • Email : oraya.kae@ncr.nstda.or.th

นางสาวฐิติมาภรณ์ สังคง

 • โทร. 0873069429
 • Email :  thitimaporn.san@ncr.nstda.or.th