เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform (พื้นฐาน)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกหน้าจอมือถือด้วยการแสกนใบหน้า การสั่งการมือถือด้วยเสียง หรือแม้แต่การตอบคำถามลูกค้าผ่านทาง ChatBot ล้วนแต่มีการนำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเพื่อให้เราทุกคนมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ ทีมนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจึงได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้น โดยตั้งชื่อว่า KidBright AI Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะเป็นสื่อในการเรียนรู้การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เข้าใจหลักการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ รู้เท่าทันและใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจก่อกำเนิดนักพัฒนารุ่นใหม่ให้กับสังคมในอนาคต

KidBright AI Platform หรือเรียกสั้น ๆ ว่า KidBright AI เป็นแพลตฟอร์ม All-in-one ที่เน้นความง่ายในการใช้งานอย่างการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก โดยผู้เรียนสามารถสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์และใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้บนอุปกรณ์เดียวกันเพราะมีทั้งฮาร์ดแวร์ หรือบางครั้งเรียกว่า KidBright AIBot หรือ KidBright AIBox และซอฟท์แวร์ หรือบางครั้งเรียกว่า KidBright AI IDE ที่พร้อมสําหรับการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ในส่วนของฮาร์ดแวร์นั้นจะประกอบไปด้วย บอร์ดประมวลผลทั่วไป หน่วยประมวลผลทางปัญญาประดิษฐ์ และ กล้อง ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ทั้งอินพุตและเอาท์พุตมากมาย อาทิเช่น ไมโครโฟน ลําโพง มอเตอร์ และ เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ตามแต่การประยุกต์ใช้ ส่วนซอฟท์แวร์นั้นถูกพัฒนาให้เข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บ หรือที่เรียกว่า Web Application ซึ่งมีการออกแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การเก็บข้อมูล การเตรียมข้อมูล การสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์, และการประยุกต์ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ผ่านชุดคำสั่งแบบบล็อก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform จะเป็นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform โดยเปิดรับสมัครโรงเรียนที่มีชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จากทั่วประเทศ จำนวน 500 โรงเรียน (ตามสัดส่วนภูมิภาค) เข้ารับการอบรม “การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform ขั้นพื้นฐาน” และคัดเลือกเพียง 150 โรงเรียน ที่จะได้รับแจก KidBright AIBox พร้อมสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม “การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform ขั้นสูง” โดยการอบรมจะจัดขึ้นแบบออนไลน์ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ Webex ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform ขั้นพื้นฐาน

จุดประสงค์ของการจัดอบรม

 1. ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ และ กระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์
 2. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถเก็บข้อมูล เตรียมข้อมูล และ สร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานได้

เนื้อหาการอบรม

 • รู้จัก “ปัญญาประดิษฐ์”
 • การเรียนรู้ของมนุษย์และการเรียนรู้ของเครื่อง 
 • ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน
 • แนะนำ “KidBright AI Platform”
 • กระบวนการการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐาน (เก็บข้อมูล เตรียมข้อมูล สร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์)

วันที่อบรม

 • อบรมรุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ) วันที่ 15 กันยายน 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.  (จำนวน 65 โรงเรียน)
 • อบรมรุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 15 กันยายน 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.  (จำนวน 65 โรงเรียน)
 • อบรมรุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) วันที่ 16 กันยายน 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.  (จำนวน 50 โรงเรียน)
 • อบรมรุ่นที่ 4 (ภาคกลาง) วันที่ 17 กันยายน 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.  (จำนวน 50 โรงเรียน)
 • อบรมรุ่นที่ 5 (ภาคกลาง) วันที่ 17 กันยายน 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.  (จำนวน 50 โรงเรียน)
 • อบรมรุ่นที่ 6 (ภาคใต้)     วันที่ 18 กันยายน 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.  (จำนวน 75 โรงเรียน)
 • อบรมรุ่นที่ 7 (ภาคอีสาน) วันที่ 22 กันยายน 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.  (จำนวน 50 โรงเรียน)
 • อบรมรุ่นที่ 8 (ภาคอีสาน) วันที่ 22 กันยายน 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.  (จำนวน 50 โรงเรียน)
 • อบรมรุ่นที่ 9 (ภาคอีสาน) วันที่ 23 กันยายน 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.  (จำนวน 50 โรงเรียน)

บททดสอบ

  ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทำการเก็บข้อมูลรูปภาพ เตรียมข้อมูลรูปภาพสำหรับการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ และสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ด้วยโปรแกรมที่กำหนดให้ จากนั้นนำส่งโมเดลปัญญาประดิษฐ์พร้อมข้อมูลรูปภาพที่สมบูรณ์เข้าสู่ระบบ KidBright AI ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังจากการอบรม และจะประกาศผลวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมอบรม

 • เป็นคุณครูที่สอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

เงื่อนไขพิเศษ : สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการอบรม มีสิทธิ์ลุ้นรับ KidBright AIBox

โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมและสามารถนำส่งข้อมูลได้ครบถ้วน (ข้อมูลรูปภาพและโมเดลปัญญาประดิษฐ์) จะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 150 โรงเรียน จะได้รับแจก KidBright AIBox และรับการอบรม “การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform ขั้นสูง”

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. วัตถุที่นำมาถ่ายภาพต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 ชนิด
 2. รูปภาพวัตถุมีความหลากหลายแต่ชัดเจน เหมาะสำหรับการเป็นข้อมูลนำเข้าที่ดี
 3. มีจำนวนข้อมูลรูปภาพจำนวนมากเพียงพอต่อการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ดี 
 4. สามารถสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่แยกแยะวัตถุได้ถูกต้อง
 5. สามารถสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ให้ค่าความแม่นยำสูง

ช่องทางการอบรม

การอบรมจะจัดขึ้นแบบ Online ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ Webex

ติดต่อ

นางสาวพีรนันท์  กาญจนาศรีสุนทร

 • โทร. 02 564 6900 ต่อ 2356
 • Email : peeranan.kan@nectec.or.th

นางสาวอรยา แก้วช้าง

 • โทร. 0919859549
 • Email : oraya.kae@ncr.nstda.or.th

นางสาวฐิติมาภรณ์ สังคง

 • โทร. 0873069429
 • Email :  thitimaporn.san@ncr.nstda.or.th