เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform ขั้นสูง” (ภาคกลาง)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการส่งเสริมการจัดอบรมโดยโครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform ขั้นสูง เพื่อแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ KidBright AIBox และการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ด้วย KidBright AI IDE จัดขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform พื้นฐาน (Online) ระหว่างวันที่ 15-23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา และกำหนดเงื่อนไขให้โรงเรียนส่งโมเดลปัญญาประดิษฐ์ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เพื่อรับสิทธิ์การสนับสนุนอุปกรณ์ KidBright AIBox อุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ภาคกลางนำโดยคุณธัญลักษณ์ เสรีวรวิทย์กุล ผู้ช่วยวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ ดร.สุรพล ตันอร่าม นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรหลักในการอบรม โดยมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจำนวน 24 โรงเรียน

ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด หัวหน้าโครงการ KidBright ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

คุณธัญลักษณ์ เสรีวรวิทย์กุล ผู้ช่วยวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดร.สุรพล ตันอร่าม นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ