เปิดรับสมัคร “การประกวดแข่งขัน KidBright Thai Toy”

สำหรับครู/อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ดำเนินการจัดการอบรมในหัวข้อการทำโครงงาน IOT ด้วย KidBright พื้นฐาน และขั้นสูง และการใช้ 3D-Printing & Laser Cutting (พื้นฐาน 2D and 3D Design) ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ให้กับครู/อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ EEC กว่า 75 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครู/อาจารย์และเยาวชน ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ส่งเสริมความเป็นนวัตกร พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านข้อมูลสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล และเตรียมความพร้อมเยาวชนก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในกลุ่ม Smart Devices & Robotics และกลุ่ม Digital IoT AI & Embedded Technology จึงมีแนวคิดในการจัดประกวดแข่งขัน “KidBright Thai Toy” เป็นการสร้างของเล่นภูมิปัญญาไทยด้วยบอร์ด KidBright ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความสามารถและเทคโนโลยีที่มีในบอร์ด KidBright ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้ครู/อาจารย์และเยาวชน เกิดการเรียนรู้การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ อีกทั้ง ยังได้ศึกษาของเล่นภูมิปัญญาไทย และการละเล่นไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในยุคสมัยนั้นๆ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย และการละเล่นไทย

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมครู/อาจารย์และเยาชนในเขตพื้นที่ EEC ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการเขียนโค้ดดิ้งผ่านบอร์ดKidBright และการออกแบบ 3D/2D Design
2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับครู/อาจารย์และเยาวชนอันจะเป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

3.เป้าหมาย

ครู/อาจารย์และเยาวชน ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านการอบรม

4.รายละเอียดการประกวดแข่งขัน (KidBright Thai Toy)

4.1 หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน

4.1.1. โรงเรียนในเขตพื้นที่ EEC (3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 4 คน (ครู/อาจารย์ 1 นักเรียน 3 คน) โดยส่งเป็นร่างข้อเสนอโครงการ ไม่เกินกระดาษหน้า A4 จำนวน 3 หน้า เพื่อเป็นการสมัครเข้าร่วมการประกวด
4.1.2. เข้าร่วมการประกวดแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่โครงการฯ กำหนด

4.2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน

ครู/อาจารย์ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง รับสมัครเป็นโดยแบ่งเป็น ครู/อาจารย์ 1 ท่าน และนักเรียน 3 ท่าน

4.3 โจทย์การประกวดแข่งขัน

ประดิษฐ์ผลงานในโจทย์ Thai Toy (ของเล่นภูมิปัญญาไทย) โดยใช้บอร์ด KidBright และ KidBright IoTร่วมกับเซนเซอร์ต่างๆ และใช้ความรู้ด้านการเขียนแบบ 3D/2D Design ในการออกแบบ

4.4 การสนับสนุน

4.4.1. รอบที่ 1 สนับสนุนทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม/จังหวัด ทีมละ 2,000 บาท ในการพัฒนาผลงาน
4.4.2. รอบที่ 2 สนับสนุนทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีม/จังหวัด ทีมละ 3,000 บาท ในการพัฒนาผลงานต่อ

4.5 เกณฑ์การตัดสิน

4.6 แผนการดำเนินงาน

4.7 เงินรางวัล (รวม 55,000 บาท)

รางวัลชนะเลิศ                        20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   10,000 บาท
รางวัลชมเชย                          5,000 บาท
รางวัลชมเชย                          5,000 บาท

5.ผู้ดำเนินโครงการฯ

ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT)
กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)
งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวจันทกร แจ้งชัด (นักวิชาการ)
โทร. 02-564-6900 ต่อ 2324
E-mail: Jantakorn.jan@nectec.or.th