เปิดรับสมัคร “การแข่งขัน Formula Kid 2021”

สำหรับครู/อาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ดำเนินการจัดการอบรมหัวข้อการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย KidBright พื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ให้กับครู/อาจารย์ ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ EEC กว่า 80 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครู/อาจารย์และเยาวชน ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ส่งเสริมความเป็นนวัตกร พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  อาทิ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านข้อมูลสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล และเตรียมความพร้อมเยาวชนก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในกลุ่ม Smart Devices & Robotics และกลุ่ม Digital IoT AI & Embedded Technology จึงมีแนวคิดในการแข่งขัน “Formula Kid 2021” เป็นการแข่งขันควบคุมทิศทางของรถ KidBright ผ่านระบบ ESP-now ซึ่งเป็นระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายโดยตรงระหว่างบอร์ด KidBright ทั้ง 2บอร์ด บน Remote controller และตัวรถ เพื่อให้ครู/อาจารย์และเยาวชนเกิดการเรียนรู้การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play 

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู/อาจารย์และเยาวชนในเขตพื้นที่ EEC ให้เกิดการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบ    การคิดเชิงวิเคราะห์ และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับครู/อาจารย์และเยาวชนอันจะเป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

3.เป้าหมาย

ครู/อาจารย์และเยาวชน ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระดับประถมศึกษาที่ผ่านการอบรม

4. รายละเอียดการจัดแข่งขัน “Formula Kid 2021”

4.1 หลักเกณฑ์การจัดแข่งขัน

4.1.1. โรงเรียนในเขตพื้นที่ EEC (3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โรงเรียนละ 1 ทีมทีมละ 5 ท่าน (ครู/อาจารย์ 1 ท่าน นักเรียน 4 ท่าน) โดยให้สิทธิ์ทีมที่สมัครเข้าร่วม 30 ทีมแรกของแต่ละจังหวัดผ่านเข้าการแข่งขันฯ
4.1.2. โครงการฯ สนับสนุนอุปกรณ์ชุดรถแข่งให้ 10 ทีม/จังหวัด ที่ผ่านเข้ารอบ (30 ทีม)
4.1.3. เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่โครงการฯ กำหนด

4.2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ครู/อาจารย์ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษา และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง รับสมัครเป็นโดยแบ่งเป็น ครู/อาจารย์ 1 คน และนักเรียน 4 คน

4.3 กติกาการแข่งขัน

4.3.1. การคัดเลือกครั้งที่ 1 : ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขัน จังหวัดละ 30 ทีม (รวม 90 ทีม) เข้าอบรมออนไลน์ตามหลักสูตรที่กำหนด และทำแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกเหลือจังหวัดละ 10 ทีม (รวม 30 ทีม)
4.3.2. การคัดเลือกครั้งที่ 2 : 30 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจากครั้งที่ 1 เข้าแข่งขัน Formula Kid Tournament เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยคัดเลือกจังหวัดละ 5 ทีม (รวม 15 ทีม)
4.3.3. รอบชิงชนะเลิศ : 15 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 แข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมผู้ที่ได้รับรางวัล 5 รางวัล

4.4 สถานที่จัดการแข่งขัน

4.4.1. ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.4.2. ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ จังหวัดชลบุรี
4.4.3. ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ จังหวัดระยอง
4.4.4. สถานที่จัดการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ณ Eco Hotel จังหวัดชลบุรี

4.5 แผนการดำเนินงานการแข่งขัน Formula Kid 2021

4.6 เงินรางวัล (รวม 36,000 บาท)

รางวัลชนะเลิศ                          15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     5,000 บาท
รางวัลชมเชย                            3,000 บาท
รางวัลชมเชย                            3,000 บาท

5.ผู้ดำเนินโครงการฯ

ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT)
กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)
งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวจันทกร แจ้งชัด (นักวิชาการ)
โทร. 02-564-6900 ต่อ 2324
E-mail: Jantakorn.jan@nectec.or.th