ประกาศรายชื่อทีมผ่านเข้ารอบการประกวดแข่งขัน “KidBright Thai Toy”

สำหรับครู/อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน

เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย

  1. สำเนาบัตรประจำตัว ที่ลงนามสำเนาถูกต้อง และยังไม่หมดอายุ ของตัวแทนทีม จำนวน 2ฉบับ
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ของตัวแทนทีมที่ลงนามสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
  3. ใบสำคัญรับเงินของตัวแทนทีม ที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารตามข้อ 2. โดยสามารถดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินมากรอกข้อมูลได้ที่นี่ [คลิก] จำนวน 2 ฉบับ

จากนั้นให้ดำเนินการส่งเอกสารตามข้อ 1. – 3. กลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

ที่อยู่จัดส่ง

นางสาวจันทกร แจ้งชัด
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์ : 080-682-2414

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวจันทกร แจ้งชัด (นักวิชาการ)
โทร. 02-564-6900 ต่อ 2324
E-mail: Jantakorn.jan@nectec.or.th