เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันการประกวด KidBright OnStage 2022

เปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า

ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับประเทศ KidBright OnStage 2022
เพื่อเฟ้นหาทีมเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด RoboCupJunior OnStage 2022

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีอายุ 14 – 19 ปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
1.2 ที่ปรึกษาต้องเป็นคณาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา ที่ผ่านการอบรม KidBright AI (รอบภูมิภาค)
1.3 มีความสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลงานหรือ เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สำหรับแสดงบนเวทีเพื่อสร้างความบันเทิง เช่น การเล่าเรื่องหรือเล่านิทาน การเต้น การแสดงโชว์ร่วมกับหุ่นยนต์ที่แสดงถึงการทำงานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์ เป็นต้น
1.4 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านจะต้องมีหน้าที่ทางเทคนิคเฉพาะทางของตนเอง เช่น รับผิดชอบด้านซอฟท์แวร์ รับผิดชอบด้านฮาร์ดแวร์ (ไฟฟ้า) รับผิดชอบด้านฮาร์ดแวร์ (เครื่องกล) เป็นต้น
1.5 มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการของโครงการฯ ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการฯ

2. เงื่อนไขการสมัคร

2.1 รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 – 6 ท่าน/ทีม (นักเรียนตั้งแต่ 2 – 5ท่าน และคณาจารย์หรือบุคลากรด้านการศึกษาอีก 1 ท่าน เป็นที่ปรึกษา)
2.2 คิดผลงานสิ่งประดิษฐ์/เทคนิค/กระบวนการในการประยุกต์ใช้ KidBright AI Platform เพื่อสร้างความบันเทิงบนเวทีเป็นระยะเวลา 1 – 2 นาที ส่งเข้าร่วมโครงการฯ โดยจะเป็นผลงานที่คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาอยู่ก่อนแล้ว หรือคิดสร้างสรรค์ใหม่ก็ได้ แต่จะต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
2.3 เตรียมข้อมูลตามผลงานที่จะส่งสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบของ “ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาผลงาน (Proposal)” เพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทราบถึงแนวทาง รูปแบบในการพัฒนา และการนำผลงานไปแสดง
2.4 กรอกใบสมัคร online พร้อมส่ง “ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาผลงาน” ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ ภายในวัน และเวลา ที่โครงการฯ กำหนด
2.5 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ครบตามวัน และเวลา ที่โครงการฯ กำหนด
2.6 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาผลงาน 20 ทีม จะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการพัฒนาผลงานจริง
2.7 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายจะได้รับการส่งชื่อเข้าแข่งขันต่อระดับโลก ในรายการ RoboCupJunior OnStage 2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565

3. ระยะเวลาการแข่งขัน (เดือนธันวาคม 2564 – กรกฎาคม 2565)

4. การสนับสนุน

4.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 4 ทีมสุดท้าย จะได้รับการสนับสนุนเงินสำหรับพัฒนาผลงานจำนวน 20,000 บาท/ทีม พร้อมทีมพี่เลี้ยงและทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานสำหรับส่งเข้าประกวด RoBoCupJunior OnStage 2022
4.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 4 ทีมสุดท้าย จะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าแข่งขัน RoboCupJunior OnStage 2022

5. รายละเอียดเพิ่มเติม

5.1 ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาผลงาน จะต้องมีรายละเอียดดังนี้
            5.1.1 ชื่อผลงาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
            5.1.2 ชื่อทีมผู้พัฒนาผลงาน และ รายละเอียดของทีมผู้พัฒนาผลงาน
                     – คำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา สมาชิกในทีม พร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในทีม
                     – ชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัดของสมาชิกทุกคนในทีม
                     – ชื่อ-สกุล ที่ปรึกษา
                     – ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
            5.1.3 ที่มาหรือแรงบันดาลใจ
            5.1.4 รายละเอียดของผลงาน
                     – อธิบายลักษณะของผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น
                     – การออกแบบการแสดง ภาพรวมของการแสดง
                     – หลักการทำงานของผลงาน รูปแบบและวิธีการใช้งาน
                     – รายละเอียดอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและเครื่องกล รูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์
                     – คุณลักษณะเด่นทางเทคโนโลยี (feature) 4 อย่างของหุ่นยนต์หรือผลงานที่พัฒนา
                     – แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ Algorithm/ Workflow/ Process
                     – ภาพประกอบที่สามารถเสริมข้อมูลให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
            5.1.5 การประยุกต์ใช้ KidBright AI Platform
            5.1.6 แผนการพัฒนาผลงาน เช่น ขั้นตอนการทำงาน ชื่อผู้รับผิดชอบ และเวลาที่ใช้ในการพัฒนาผลงานแต่ละช่วง
            5.1.7 งบประมาณ: รายละเอียดงบประมาณสำหรับอุปกรณ์ส่วนอื่น นอกเหนือจาก KidBright AI Platform เช่น เซนเซอร์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม
            5.1.8 เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
5.2 ผลงานจะต้องใช้ KidBright AI Platform ในการพัฒนา แต่ไม่จำกัดเฉพาะ KidBright AI Platform และไม่จำกัดจำนวนหุ่นยนต์ แต่จะต้องเป็นการใช้งานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเท่านั้น ห้ามมีการใช้รีโมทควบคุมหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ประกอบฉากระหว่างการแสดง (หากมีการประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright หรือ NETPIE Cloud Platform ร่วมด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5.3 การแสดงบนเวทีจะต้องแสดงถึงการทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์กับหุ่นยนต์ หรือ หุ่นยนต์กับคน เพื่อแสดงออกทางศิลปะและสร้างความบันเทิงผ่านการแสดงที่เลือกใช้ เช่น การเล่าเรื่อง การเล่านิทาน การละเล่น การแสดงโชว์ การเต้น เป็นต้น
5.4 เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน KidBright OnStage อ้างอิงจากการแข่งขัน RoboCupJunior OnStage 2022
       ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
       https://junior.forum.robocup.org/t/draft-rules-for-2022-onstage-released/2233 และ
       https://junior.robocup.org/robocupjunior-general-rules/

6. ตัวอย่างการแข่งขัน RoboCupJunior OnStage

7. ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวจันทกร แจ้งชัด (นักวิชาการ)
โทร. 02-564-6900 ต่อ 2324
E-mail: Jantakorn.jan@nectec.or.th