เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ สสวท. และ สพฐ. จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อย”

3 กันยายน 2565: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อย” ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
 
เพื่อพัฒนาสื่อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วย UtuNoi PLAYGROUND ผ่านหลักสูตร “การเรียนรู้วิทยาการข้อมูลกับอุตุน้อย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

สำหรับพิธีเปิดการอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.โชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้กล่าวถึงบทบาทของหน่วยงานในการสนับสนุนกิจกรรม และกล่าวเปิดการอบรม

กิจกรรม “การอบรมเชิงปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อย” มีหัวข้อการอบรมทั้งหมด 11 หัวข้อ ได้แก่
 1. หัวข้อ “สภาพอากาศบ้านฉัน” สอนโดย คุณดาวใจ ศรีสองเมือง จากโรงเรียนบรบือ
 2. หัวข้อ “สำรวจความต่าง” สอนโดย คุณชลธิช ณ ลำปาง จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี
 3. หัวข้อ “นักข่าวน้อยพยากรณ์” สอนโดย คุณธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีป จากโรงเรียนราชินีบูรณะ
 4. หัวข้อ “เที่ยวด้วยกัน” สอนโดย นางสุชิรา ช่วยเอียด จากโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 5. หัวข้อ “ยุงไม่กวนชวนวิเคราะห์” สอนโดย คุณวันดี โค้ไพบูลย์ จากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
 6. หัวข้อ “นโยบายยางพาราด้วย Data Science” สอนโดย คุณณัฐพล บัวอุไร จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 7. หัวข้อ “อุตุน้อย” สอนโดย คุณวุฒิพงษ์ พรสุขจันทรา จากทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT)
 8. หัวข้อ “ลองเป็นนักวิทยาสาสตร์ข้อมูล” สอนโดย คุณณัฐพล ไสยสาลี โรงเรียนร่องคำ
 9. หัวข้อ “อุตุน้อยพยากรณ์” สอนโดย คุณพลกฤษณ์ รินทรึก จากโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
 10. หัวข้อ “เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (Season change)” สอนโดย คุณนุกูล สถาพร จากโรงเรียนสตรีอ่างทอง
 11. หัวข้อ “พลังงานแสงอาทิตย์ทำอย่างไรให้พอเพียง” สอนโดย คุณยศวรรธน์ วิญญารัตน์ จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน