เปิดรับสมัครครู/อาจารย์ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดโครงการ KidBright at School for Teacher “KruKid Contest” Season 2

ตัวอย่างผลงานของ KRUKID CONTEST SEASON1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู/อาจารย์ ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน
 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
 3. เพื่อกระตุ้นให้ครูเป็นนักประดิษฐ์ทางด้านสื่อการเรียนการสอน

กลุ่มเป้าหมาย

ครู/อาจารย์ ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจในเรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนภายใต้ธีม “อุตุนิยมวิทยากลางวันและกลางคืน”

โจทย์การแข่งขัน

พัฒนาเครื่องมือสื่อการเรียนการสอน และคู่มือ ภายใต้ธีม อุตุนิยมวิทยา กลางวันและกลางคืน

คุณสมบัติ

 • ครู/อาจารย์ ในโรงเรียนทั่วประเทศที่สอนในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
 • มีความสนใจในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 • มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการที่โครงการกำหนด ได้ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ

เงื่อนไข/ข้อกำหนด

 • รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 ท่าน
 • ผู้สมัครเข้าร่วมคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน ภายใต้ธีม “อุตุนิยมวิทยากลางวันและกลางคืน” โดยผลงานจะต้องใช้KidBright Platform (Coding, UtuNoi PlayGround, KidBright AI) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมผสานกันได้ไม่ต่ำกว่า 60% ของผลงาน
 • ผลงานที่คิดค้นขึ้นต้องตอบสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรในชั้นเรียนวิชาใดก็ได้
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกรอกใบสมัครตามฟอร์มที่กำหนด
 • ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ครบตามวัน และเวลา ที่โครงการฯ กำหนด จึงจะได้รับสิ่งที่โครงการสนับสนุน
 • เตรียมข้อมูลตามผลงานที่จะพัฒนาตามโจทย์การแข่งขัน ในรูปแบบข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาผลงาน (Proposal) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 และส่งภายในวัน และเวลา ที่กำหนด
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องพัฒนาผลงานตามโจทย์ที่โครงการกำหนด และจัดทำรายงานคู่มือการใช้งานผลงานที่พัฒนาขึ้น ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด

สถานที่

ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย ณ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) สำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

การสนับสนุน/เงินรางวัล

 • ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการพัฒนาผลงาน ทีมละ 2,000 บาท
 • โครงการฯ สนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางสำหรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย
 • ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโครงการกำหนด
 • เงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ
 

20,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
2,500 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จันทกร แจ้งชัด
โทร. 02 564 6900 ต่อ 2324
Email : Jantakorn.jan@nectec.or.th