ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์น้ำโขง”

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกทีม

รางวัลชนะเลิศ (ประเทศไทย)
โรงเรียนบ้านนาสะแบง ในหัวข้อ “เสื้อชูชีพอัจฉริยะ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ประเทศไทย)
โรงเรียนพะทายพิทยาคม ในหัวข้อ “ระบบ WSOA สำหรับการบำบัดน้ำเสียระดับครัวเรือน
ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์แม่นำ้โขงอย่างยั่งยืน”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (ประเทศไทย)
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ในหัวข้อ “นาคีพิทักษ์โขง”

รางวัลชมเชย (ประเทศไทย)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ในหัวข้อ “ระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ”

รางวัลชมเชย (ประเทศไทย)
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ในหัวข้อ “ระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขง
เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาปล่อยกลับแม่น้ำโขง”

รางวัลชนะเลิศ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
โรงเรียนนานาชาติลาว ในหัวข้อ “An Intelligent Boat for a Better River”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
โรงเรียนนานาชาติเกียรติศักดิ์ ในหัวข้อ “เครื่องกรองและปั่นน้ำ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
โรงเรียนพรสวรรค์และชนเผ่าเตรียมมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย”

รางวัลชมเชย (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
โรงเรียนนานาชาติเกียรติศักดิ์ ในหัวข้อ “Operator X Filtration”

รางวัลชมเชย (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
โรงเรียน มส.เวียงจันท์ ในหัวข้อ “บำบัดน้ำเสียโดยการรดน้ำประหยัดแรงคน”