กิจกรรมถอดบทเรียออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564

กิจกรรมถอดบทเรียนออนไลน์โครงการ AI@School

วันที่ 28 สิงหาคม 2564

ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 41 คน ประกอบด้วยกลุ่มที่เป็นนักเรียน 15 คน กลุ่มคุณครู 10 คน กลุ่มทีมวิจัยและพัฒนากำลังคน 9 คน และกลุ่มพันธมิตร (สพฐ. สสวท. PMU-B กลุ่มย่อยที่ 1, 2 และ 4 ของ AI for All) 7 คน โดยให้แต่ละกลุ่มย่อยพูดคุยกันภายในกลุ่มก่อนที่จะให้ตัวแทนกลุ่มมาแบ่งปันให้กับกลุ่มใหญ่รับทราบร่วมกันถึงความรู้สึก ประเด็น และข้อนำแนะของกลุ่มตนเอง ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 8.30 น. – 12.30 น. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียน ร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีที่สองของโครงการ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้ AI ให้แก่เด็กไทยอย่างยั่งยืน