เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมออนไลน์วิทยาศาสตร์ข้อมูลผ่าน UtuNoi PLAYGROUND และ การเรียรรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย KidBright AI Platform

ภายใต้โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน

ในยุคศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีเข้ามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตในทุกด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้งานอยู่สร้างข้อมูลปริมาณมหาศาล การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันหรือใช้คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นความเชี่ยวชาญที่สำคัญสำหรับยุคนี้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการเก็บข้อมูลและนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนา UtuNoi PLAYGROUND และ KidBright AI Platform เพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการสอนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลก

ในการนี้เนคเทคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีแผนการดำเนินงานคือ จัดอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลผ่าน UtuNoi PLAYGROUND ซึ่งเป็นพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่ โรงเรียนทั่วประเทศ ในกิจกรรมการนำข้อมูลจากเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด KidBright ขึ้นคลาวด์เพื่อเป็นคลังข้อมูลที่เปิดให้ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งในส่วนของการใช้งานบอร์ด KidBright จะได้ความรู้พื้นฐานด้านโค้ดดิ้งประกอบด้วย และจัดอบรมการเรียรรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย KidBright AI Platform ให้กับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แก่ครู/อาจารย์นำไปต่อยอดในการสอนนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 4-6) ทั่วประเทศ ให้เข้าใจกระบวนการทำงานของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตร Data Science
จำนวน 100 โรงเรียน เข้าอบรมทั้งหมด 200 คน แบ่งออกเป็น 4 รุ่นดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2565
รุ่นที่ 3 วันที่ 19 มกราคม 2565
รุ่นที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2565

2. หลักสูตร KidBright อุตุน้อย
จำนวน 100 โรงเรียน เข้าอบรมทั้งหมด 200 คน แบ่งออกเป็น 4 รุ่นดังนี้
รุ่นที่ 1 (เช้า) และ รุ่นที่ 2 (บ่าย) อบรมวันที่ 1 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 3 (เช้า) และ รุ่นที่ 4 (บ่าย) อบรมวันที่ 2 มีนาคม 2565

3. หลักสูตรการใช้งาน KidBright AI พื้นฐาน
จำนวน 100 โรงเรียน เข้าอบรมทั้งหมด 200 คน แบ่งออกเป็น 4 รุ่นดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2565

4. หลักสูตร KidBright อุตุน้อย ขั้นสูง
จำนวน 100 โรงเรียน เข้าอบรมทั้งหมด 200 คน แบ่งออกเป็น 4 รุ่นดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2565

เครื่องมือ UtuNoi Playground และ KidBright AI ที่ทางเนคเทค – สวทช. พัฒนาขึ้นนี้ จะช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยโจทย์ที่ใกล้ตัว และการที่นักเรียนคิดเองนี้จะเกิดความสนุก ความภาคภูมิใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ในระดับลึกมากขึ้นในระดับอุดมศึกษา และสามารถพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบได้สูงในอนาคตต่อไป