เนคเทค สวทช. ร่วมกับ EEC จัดอบรมออนไลน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ในโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ เยาวชนจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship Skills) ที่สมบูรณ์และรู้เท่าทัน       อันจะนำไปสู่การตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในโลกดิจิทัลและชีวิตจริง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ 10 อุตสาหกรรม โดยเน้นให้มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถยืนอยู่บนเวทีการแข่งขันของโลกได้ และรัฐบาลได้ประกาศให้ 3 จังหวัดในภาคตะวันออกคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งส่งผลถึงความต้องการแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะชั้นสูงในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในพื้นที่ EEC ทาง สวทช. จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ EEC ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ส่งเสริมความเป็นนวัตกร พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมเยาวชนก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในกลุ่ม Smart Devices & Robotics และกลุ่ม Digital IoT AI & Embedded Technology

โดยจัดอบรมทั้งหมด 6 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรการใช้งาน KidBright พื้นฐาน ผ่าน Simulator ระดับประถมศึกษา
จำนวน 100 โรงเรียน เข้าอบรมทั้งหมด 200 คน แบ่งออกเป็น 4 รุ่นดังนี้
รุ่นที่ 1 (เช้า) และ รุ่นที่ 2 (บ่าย) อบรมวันที่ 17 มกราคม 2565
รุ่นที่ 3 (เช้า) และ รุ่นที่ 4 (บ่าย) อบรมวันที่ 18 มกราคม 2565

2. หลักสูตร KidBright อุตุน้อย ระดับมัธยมศึกษา
จำนวน 150 โรงเรียน เข้าอบรมทั้งหมด 300 คน แบ่งออกเป็น 6 รุ่นดังนี้
รุ่นที่ 1 (เช้า) และ รุ่นที่ 2 (บ่าย) อบรมวันที่ 24 มกราคม 2565
รุ่นที่ 3 (เช้า) และ รุ่นที่ 4 (บ่าย) อบรมวันที่ 25 มกราคม 2565
รุ่นที่ 5 (เช้า) และ รุ่นที่ 6 (บ่าย) อบรมวันที่ 26 มกราคม 2565

3. หลักสูตรการควบคุมรถระยะไกลผ่าน IoT ระดับประถมศึกษา
จำนวน  50 โรงเรียน เข้าอบรมทั้งหมด 100 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่นดังนี้
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

4. หลักสูตรการออกแบบอย่างใจคิดพิชิตอุตุน้อย (3D) ระดับมัธยมศึกษา
จำนวน 150 โรงเรียน เข้าอบรมทั้งหมด 300 คน แบ่งออกเป็น 6 รุ่นดังนี้
รุ่นที่ 1 (เช้า) และ รุ่นที่ 2 (บ่าย) อบรมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
รุ่นที่ 3 (เช้า) และ รุ่นที่ 4 (บ่าย) อบรมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
รุ่นที่ 5 (เช้า) และ รุ่นที่ 6 (บ่าย) อบรมวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

5. หลักสูตร KidBright อุตุน้อยขั้นสูง ระดับมัธยมศึกษา
จำนวน 50 โรงเรียน เข้าอบรมทั้งหมด 100 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่นดังนี้
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

6. หลักสูตร Data Science ระดับมัธยมศึกษา
จำนวน 50 โรงเรียน เข้าอบรมทั้งหมด 100 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่นดังนี้
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ครู/อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำกิจกรรมไปขยายผลและประยุกต์ใช้สอนนักเรียนในชั้นเรียนได้ สามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้เอง เพื่อสร้างศักยภาพ รวมถึงจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะสำคัญของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่อไป