พิธีประกาศและมอบรางวัลการแข่งขัน “Formula Kid 2022” สุดยอดนวัตกรน้อยในเขตพื้นที่ EEC คว้ารางวัลผ่านการคิดเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้แบบ Learn and Play

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ณ หอประชุมธงชัย ชิวปรีชา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และธนาคารกรุงเทพ จัดงานประกาศผล และพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน “Formula Kid 2022” เพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกร เกิดการเรียนรู้การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play ให้แก่ครู อาจารย์ และเยาวชนระดับประถมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หวังสร้างชุมชนนักประดิษฐ์ด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Community Data Science) เตรียมพร้อมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวเปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

ผลการตัดสินทีมที่คว้ารางวัลการแข่งขัน Formula Kid 2022

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการตะวันออก)

นายณรงค์ศักดิ์   เจริญสิทธิชัย
นายณัฐวุฒิ  ร้อยสา                               
เด็กชายภัทรดนัย  สีดา                            
เด็กชายสิทธิโชค บุญสินชัย                      
เด็กชายจารุเดช บรรเทิง    

คุณครูที่ปรึกษา
คุณครูที่ปรึกษา
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

นายภูมินทร์  สังสัมฤทธิ์
นางสาวเกสรา  จุฑาจันทร์
เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญโสม
เด็กชายธีรภัทร หาญเทศ
เด็กชายธนะพัฒน์ จุ้ยกลาง                       

คุณครูที่ปรึกษา
คุณครูที่ปรึกษา
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง

นางสาวโกลัญญา อินต๊ะฟู
นางสาวกัญพัชญ์ สายชนะ
เด็กชายณัฏฐากร เสมอ
เด็กชายณัฐพล นักลำพันธ์
เด็กชายบรรณกร   โสดาโคตร

คุณครูที่ปรึกษา
คุณครูที่ปรึกษา
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน

รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง

นางสาวสุกัญญา สิทธิ์โท
นางสาวกมลชนก  โกสิยารักษ์
เด็กชายภัทรกร  สิงห์ทะเเสน
เด็กชายวทัญญู  ช่างบุตร
เด็กชายกิตติศักดิ์ มาสุข

คุณครูที่ปรึกษา
คุณครูที่ปรึกษา
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน

รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านยางเอน

นางสาวฐิตินันท์ นันทนพิบูล
นางสาวนารีรัตน์  สามี
เด็กชายธนวัฒน์  นาคเนื้อนิ่ม
เด็กชายปรเมษฐ์  หงษ์ษา
เด็กชายธาวิน  สิงหวัฒนะ

คุณครูที่ปรึกษา
คุณครูที่ปรึกษา
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน