ผลงานครูและนักเรียน

การประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright สำหรับการทดลองวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อเรื่อง Porallization

ชุดทดลองการวัดความยาวคลื่นเสียง

วัตถุฟิไบร์ท

เครื่องบอกเวลาในการเดินทาง

อุปกรณ์วัดความหวาน

ชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องการส่งกำลังด้วยเฟืองตรง

ชุดอุปกรณ์เรียนรู้การเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนประถมวัย

อุปกรณ์จำลองการเคลื่อนที่ของสเกตบอร์ดสำหรับศึกษาการอนุรักษ์พลังงานกล

ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์: การประดิษฐ์เครื่องดนตรีอย่างง่ายด้วย KidBright

ระบบควบคุมการรดน้ำภายในโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ (Automatic Mushroom House watering Control System)

นวัตกรรมเครื่องตากปลาอัจฉริยะ โดยใช้บอร์ด KidBright

ระบบแจ้งเตือนเหตุอุทกภัย: Flood Warning System

โครงงาน Kid Bright โรบอท ชวนน้องออม

ไม้กวาดอัจฉริยะ Broom genius

กรงเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ